Ustanowienie zabezpieczenia w formie zastawu finansowego

Funkcjonowanie na rynku usług finansowych zwykle wiąże się dla przedsiębiorcy z koniecznością zawierania umów, których przedmiotem jest prawo otrzymania od drugiej strony określonej sumy pieniężnej (w tym jako zwrot udzielonego finansowania), lub dostarczenia jej określonych instrumentów finansowych. Ich realizacja często związana jest z zagrożeniem, że ta druga strona umowy nie spełni świadczenia, do którego się zobowiązała.

Aby zniwelować ryzyko uchylania się od wykonania takiej umowy przez jej drugą stronę, powstały instytucje prawne, których celem jest zabezpieczenie wykonania umów na rynku finansowym. Dzięki nim podmiot świadczący usługi finansowe ma wyższą pewność realizacji swoich interesów, o ile zadba o wprowadzenie do umowy odpowiednich klauzul zabezpieczających.

Rodzaj zabezpieczenia, jakie powinno zostać wybrane w danym przypadku zależy nie tylko od woli stron, lecz także od rodzaju kontraktu, który ma być zabezpieczony, czy też przepisów szczególnych mających wpływ na możliwość ustanowienia określonego zabezpieczenia.