Sytuacja prawna pracodawcy wobec Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych („FGŚP”) służy zapobieganiu skutkom niewypłacalności pracodawców w obszarze uprawnień majątkowych pracowników wynikających ze stosunku zatrudnienia. Z jednej strony jest to instytucja, która służy pracownikom w przypadku niewypłacalności pracodawcy, z drugiej strony to rozwiązanie, które wiąże się z określonymi obciążeniami finansowymi oraz skutkami dla samych pracodawców.

Podstawą funkcjonowania FGŚP są obowiązkowe składki uiszczane co do zasady przez wszystkich pracodawców będących przedsiębiorcami, w tym również przedsiębiorcami zagranicznymi (w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na terenie RP).

Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że obowiązek odprowadzania składek na FGŚP nie dotyczy wszystkich osób zatrudnionych przez pracodawcę, za których pracodawca jest zobowiązany opłacać składki na ubezpieczenia społeczne.  Istotne dla pracodawcy jest również to, że w razie błędnego opłacenia składek na FGŚP pomimo braku takiego obowiązku, pracodawca może dochodzić zwrotu nadpłaconych kwot w oparciu o złożoną skorygowaną deklarację rozliczeniową