Przeznaczenie zysku spółki kapitałowej

Każda spółka kapitałowa ma majątek, za pomocą którego prowadzi swoją działalność gospodarczą. Majątek ten pochodzi nie tylko ze składników majątkowych wniesionych do spółki przez wspólników (akcjonariuszy), lecz także ze składników majątkowych wypracowanych przez spółkę w trakcie jej działalności.

Po zakończeniu każdego roku obrotowego następuje podsumowanie wyników finansowych spółki kapitałowej, a wspólnicy (akcjonariusze) stoją przed decyzją o przeznaczeniu wypracowanego przez spółkę zysku, który może być wypłacony na rzecz wspólników (akcjonariuszy) w formie dywidendy bądź też zatrzymany w spółce na potrzeby jej działalności. Decyzja w tym zakresie jest z reguły podyktowana planami lub prognozami dotyczącymi kolejnych lat obrotowych spółki, w których jej działalność może być finansowana właśnie ze zgromadzonych wcześniej przez spółkę środków. Jednocześnie zatrzymanie zysku w spółce kapitałowej może mieć charakter trwały lub czasowy, gdyż z punktu widzenia księgowego zysk zatrzymany w spółce co do zasady jest przekazywany na kapitał zapasowy lub rezerwowy, co z kolei determinuje możliwość jego wypłaty ze spółki w kolejnych latach jej działalności.