Indemnity in the case of expropriation of real estate encumbered with mortgage

Aktualna praktyka wywłaszczania hipotek polega na dokonywaniu przez organ administracyjny jej spłaty i pomniejszaniu odszkodowania należnego wywłaszczanemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu o kwotę zapłaconych zobowiązań.

Rozwiązanie takie można uznać za nieprawidłowe, gdyż opiera się na błędnym założeniu, że wartość hipoteki jest równa wartości zabezpieczonych przez nią zobowiązań.

W celu ochrony interesu wierzyciela hipotecznego, w przypadku wywłaszczenia przysługującej mu hipoteki, należałoby stosować przepisy ogólne dotyczące ochrony hipoteki, w szczególności art. 93 u.k.w.h. Przepisy te uwzględniają bowiem specyfikę hipoteki jako prawa rzeczowego o charakterze zabezpieczającym i stosowane są w wielu innych przypadkach naruszenia interesu wierzyciela hipotecznego, do których może dojść w wyniku okoliczności zewnętrznych, w tym zarówno tych zależnych jak i niezależnych od dłużnika hipotecznego.

Stosując art. 93 u.k.w.h do wywłaszczenia hipoteki pozwala jednocześnie uniknąć wielu niekorzystnych skutków, do jakich dochodzi na gruncie aktualnie stosowanej praktyki wywłaszczania hipotek.